تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

تشریح معیارهای مدل EFQM – 2010

تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM – 2010

خودارزیابی بر اساس مدل EFQM – 2010

تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

متدولوژی های اولویت بندی پروژه های بهبود در ارزیابی EFQM

مدیریت مالی در سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM

طرح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM

سمینار راهکارهای اصلاح الگوی مصرف با رویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM

رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی

مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی

مدیریت عملکرد و نقش آن در تعالی سازمانی

مدیریت منابع انسانی در مدل EFQM

مدیریت زنجیره تامین در مدل EFQM

مدیریت دارایی های فیزیکی در مدل EFQM

مدیریت تکنولوژی در مدل EFQM

مدیریت اطلاعات در مدل EFQM

مدیریت دانش در مدل EFQM

الزامات مدل EFQM در مدیریت فرآیندها

مدیریت ارتباط با مشتری در مدل EFQM

مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در مدل EFQM

دوره جامع مبانی خودارزیابی و تربیت ارزیاب مدل جایزه ملی کیفیت ایران New INQA

مدیریت کیفیت جامع  TQM

آشنایی تخصصی با مفاهیم مدل EFQM

الزامات EFQM در مدیریت فرآیند کسب و کار

الزامات مدل EFQM در مدیریت اطلاعات در سازمان هاIT Management

الزامات مدل EFQM در مدیریت داراییهای فیزیکی

الزامات مدل EFQM در مدیریت زنجیره تامین SCM

تربیت ارزیاب ویژه موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی-۲۰۱۳ EFQM

مدیریت پروژه های بهبود